Wyszukiwarka:
Wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego Gminy Knyszyn przeznaczonego do sprzedaży
titleName

Wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego Gminy Knyszyn przeznaczonego do sprzedaży

Burmistrz Knyszyna                                                                                                                                      Knyszyn, 26 sierpnia 2019 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 

Gk.7125.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro urzędu) wywieszono wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego Gminy Knyszyn przeznaczonego do sprzedaży wraz z piwnicą i udziałem w gruncie objęty Zarządzeniem Nr 80/19  Burmistrza Knyszyna z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego Gminy Knyszyn przeznaczonego do sprzedaży wraz z piwnicą i udziałem w gruncie.

 

 

Zarządzenie nr 80/19

Burmistrza Knyszyna

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości

wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego Gminy Knyszyn przeznaczonego do sprzedaży

 wraz z piwnicą i udziałem w gruncie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

                                                                                                & 1

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Knyszyn wraz z piwnicą i udziałem w gruncie, położony w obrębie miasta Knyszyna, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

                                                                                                  & 2

Wykaz podlega wywieszenia na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ww.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

                                                                                                    & 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

       Załącznik do Zarządzenia nr 80/19

Burmistrza Knyszyna

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

WYKAZ DOTYCZĄCY LOKALU MIESZKALNEGO GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY WRAZ Z PIWNICĄ I UDZIAŁEM W GRUNCIE

1.      Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 5 w Knyszynie (działka na której budynek jest pobudowany: nr geod. 2187/1 o pow. 372 m2)

Księga wieczysta Nr BI1B/00090084/7 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych)

2.      Opis nieruchomości:

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 5, w którym znajduje się lokal nr 6, zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta Knyszyna w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w niedalekiej odległości od głównych obiektów użyteczności publicznej. Dojazd do posesji od ul. Szkolnej, posiadającej nawierzchnię asfaltową z chodnikami.

Budynek jest obiektem wolnostojącym , zrealizowanym na rzucie prostokąta o wymiarach w obrysie ścian zewnętrznych: długość 18,15 m, szerokość 11, 0 m, w całości podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną klatkę schodową, w budynku jest 6 lokali mieszkalnych.

Lokal mieszkalny nr 6: znajduje się na I piętrze, w szczycie po stronie północnej budynku, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. Użytkowej 51,7 m2. Rozkład pomieszczeń jest dobry – do każdego jest wejście z przedpokoju. Z pokoju jest wyjście na niewielki balkon.

Najemca zamieszkuje lokal od 2006 r.

Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ciepła woda z bojlera elektrycznego.

Ustalony współudział w częściach wspólnych budynku i w gruncie działki nr 2187/1 przypadający na lokal nr 6 wynosi 166/1000.

3.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nie dotyczy
4.      Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
5.      Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
6.      Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
7.      Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
8.      Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
9.      Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nie dotyczy
10.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.): do 07 października 2019 r. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (p. 12)

Cena nieruchomości: 70 070 zł (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt).

Sprzedaż mieszkania na rzecz najemcy podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Knyszyn są to tereny zurbanizowane.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

 

Knyszyn, 26 sierpnia 2019 r.

Zastępca Burmistrza Knyszyna

Krzysztof Chowański

 

Więcej informacji: http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/obwieszczen/

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Szkolna, Knyszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Knyszynie

ID Ogłoszenia:

12476