Wyszukiwarka:
wykaz działek stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
titleName

wykaz działek stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Wójt Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713),

art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 65 z pózn. zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Lp Położenie

nieruchomości

miejscowość / obręb geodezyjny

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia do wydzierżawienia

w ha

Rodzaj użytków w ha i ich klasy Przeznaczenie , opis i sposób zagospodarowania nieruchomości Cena –

roczny czynsz dzierżawny

1

2

3

4

5

6

Niździn

Nakwasin

Nakwasin

Lasocin

Mała Wieś

Dzierżanowo

99

cz. 177

cz.177

145/1,

cz. 145/3

cz.85

cz.208

0,1486

1,00

1,60

0,15

0,77

0,23

Ps III – 0,1486

R IIIb – 1,00

R IIIa – 0,10

R IIIb – 0,02

Ps III – 1,48

R IIIb – 0,15

R IIIa – 0,77

RV – 0,23

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grunty przeznaczone do wykorzystywania rolniczego. Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki

0,10 zł za 1m2

( 1.000,00zł /1 ha) na podstawie Zarządzenia nr 176/46/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016r.

Nieruchomości zamierza się wydzierżawić przeznaczeniem na cele rolne, w granicach ewidencyjnych działek

Wszelkie uwagi , roszczenia dot. dzierżawy należy składać w formie pisemnej do dnia 08.06.2020r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś na okres 21 dni od dnia 18.05.2020r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………..

Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mała Wieś

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Maj, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Mała Wieś

ID Ogłoszenia:

15199