Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości gruntowej na Wojska Polskiego w Zbąszynku
titleName

Wykaz nieruchomości gruntowej na Wojska Polskiego w Zbąszynku

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę,

że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Zbąszynek,zabudowaną budynkiem garażowym w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego, oznaczoną  geodezyjnie  nr działki 915/12 o pow. 20 m2.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość oznaczona jest symbolem „A26 MN”  – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy w małych domach mieszkalnych + zabudowa garażowa.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  15.000,00   /słownie: złotych piętnaście tysięcy /        

Zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 

 Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z  2018r. poz. 2204 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

 

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 26 maja 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Przetargi”.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

GPS:

51.255224093249375, 22.09375

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11086