Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Brody gmina Sulechów przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Skarbu Państwa
titleName

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Brody gmina Sulechów przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Skarbu Państwa

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Brody gmina Sulechów przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

 

Lp.

 

Położenie

 

Numer

Działki

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

 

 

 

Forma zbycia

 

 

 

1.

 

 

 

 

Brody

gmina

 Sulechów

 

 

172/2

 

 

0,0959 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie terenów osiedlowych, w kształcie litery „L”. Nieruchomość jest obecnie użytkowana w częściach pod garaż, ogród przydomowy i plac postojowy, zgodnie z umową dzierżawy.  Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów  przyjęty uchwałą nr 0007.189.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2016 r. ze zm. przedmiotowa działka to teren oznaczony symbolem M6-teren o funkcji mieszkaniowej, obszar zabudowany lub zagospodarowany (bez zabudowy) do adaptacji.  W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy W ewidencji gruntów i budynków w/w działka oznaczona jest symbolami Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, RVI – grunty orne. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 

Księga wieczysta Nr ZG2S/00029371/6.

 

 

20 700,00 zł

(słownie:  dwadzieścia tysięcy siedemset złotych 00/100).

 

 

 

 

 

 

 

(sprzedaż zwolniona

z podatku VAT)

 

 

 

 

 

 

Przetarg

 ustny

nieograniczony

 – Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do dnia 05 września 2022 roku.

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.)    należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  01.10.2021 r. na okres 21 dni tj. od dnia 01.10.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.   

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

  Zielona Góra, dnia 01.10.2021 r.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brody

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

21537