Wyszukiwarka:
WYKAZ nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chwalim gmina Kargowa
titleName

WYKAZ nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chwalim gmina Kargowa

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chwalim gmina Kargowa stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Lp.

Położenie

Numer

działki

Pow.

działki

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma

sprzedaży

1.

obręb Chwalim gmina Kargowa

90/2

0,3157 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej zlokalizowanej w centrum miejscowości Chwalim. Nieruchomość położona jest na zapleczu sąsiadującego siedliska. Nieruchomość położona w narożniku drogi krajowej i drogi gminnej. Działka częściowo porośnięta samosiewem traw, krzewów głównie bzu oraz samosiewem trzech drzew osiki. Powierzchnia działki jest płaska. Nieruchomość nie ma doprowadzonych przyłączy sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. Sieci takie jak energia elektryczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna znajdują się w pasie przyległej drogi publicznej. Dla przedmiotowej działki brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kargowa, uchwalonym przez Radę Miejską w Kargowej uchwałą XVI/105/2000 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2000 r. ze zmianami, działka ujęta jest jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Księga wieczysta Nr ZG2S/00032356/9.

101 100,00 zł

(słownie: sto jeden tysięcy sto złotych 00/100)

Przetarg ustny nieograniczony

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 16.09. 2020 r. na okres 21 dni tj. od dnia 16.09.2020 r. do dnia 07.10. 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

– Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 16.09.2020 r.

– Z mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia działającemu na rzecz Skarbu Państwa, z wyjątkiem gdy nabywca ustalony w drodze przetargu dokonuje nabycia nieruchomości rolnej na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zielona Góra

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

16974