Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku przy ul. Ogrodowej,
titleName

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku przy ul. Ogrodowej,

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej

przeznaczonej do sprzedaży

stanowiącej własność Gminy Zbąszynek,

położonej w Zbąszynku przy ul. Ogrodowej,

oznaczonej geodezyjnie nr działki:

688 o pow. 20 m2 – działka pod zabudowę garażową.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW nr ZG1S/00028563/5.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem M 8 – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.

Cena nieruchomości ustalona została w wysokości 5.000,00

/słownie: złotych pięć tysięcy/

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek

VAT w wysokości 23%.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 15 października 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 03 września 2020 r. do 15 października 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

16850