Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  obrębie Nietkowice gmina Czerwieńsk przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Skarbu Państwa zgodnie
titleName

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  obrębie Nietkowice gmina Czerwieńsk przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Skarbu Państwa zgodnie

WYKAZ

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  obrębie Nietkowice gmina Czerwieńsk przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

 

 

Lp.

 

Położenie

 

Numer

Działki

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

(brutto, w tym

23% VAT)

 

 

 

Forma zbycia

 

 

 

1.

 

 

 

 

Nietkowice

gmina

 Czerwieńsk

 

 

237/5

 

 

0,1150 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na zapleczu terenów siedliskowych oraz w sąsiedztwie lasów państwowych. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym na działce nr 237/3 będzie potrzeba ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na dostępie do drogi publicznej dla działki nr 237/5. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, częściowo ogrodzona ogrodzeniem różnej konstrukcji. Nieruchomość porośnięta roślinnością polną i pojedynczymi drzewami. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwieńsk Uchwała Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk nr 0007.121.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. nieruchomość przeznaczona jest pod MNR1 – teren zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem utrzymania istniejącej funkcji zagrodowej, usług do poziomu parteru włącznie, zajmujących maksymalnie do 50% powierzchni zabudowy na działce. Działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolami PsVI – pastwiska trwałe.

 

Księga wieczysta Nr ZG1E/00093962/5.

 

 

27 400,00 zł

(słownie:  dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg

 ustny

nieograniczony

2. Nietkowice

gmina

 Czerwieńsk

391/6 0,0743 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie terenów rolnych na zapleczu zabudowy siedliskowych. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym będzie potrzeba obciążenia działki nr 391/7 odpłatnąsłużebnością drogową polegającej na dostępie do drogi publicznej dla działki nr 391/6. Kształt działki zbliżony do prostokąta, brak ogrodzenia. Nieruchomość porośnięta samosiewem różnego rodzaju roślinności niskiej i krzewów. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwieńsk Uchwała Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk nr 0007.121.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. działka nr 237/5 nieruchomość przeznaczona jest pod MNR2 – teren zabudowy mieszkaniowej, utrzymania istniejącej funkcji zagrodowej, usług do poziomu parteru włącznie, zajmujących maksymalnie 50% powierzchni zabudowy na działce. Działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolami RIVb – grunty orne.

 

Księga wieczysta Nr ZG1E/00094670/8.

21 780,00 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Przetarg

 ustny

nieograniczony

W przypadku konieczności ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na dostępie do drogi publicznej, wysokość jednorazowej opłaty za  ustanowienie służebności będzie określone na podstawie sporządzonej wyceny, po ustaleniu nabywcy.

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze  zm.)    należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  01.10.2021 r. na okres 21 dni tj. od dnia 01.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

  Zielona Góra, dnia 01.10.2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nietkowice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

21538