Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej, przeznaczonej do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej, przeznaczonej do sprzedaży

Miedźna, dnia 25.06.2020r.

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 t. j. ze zm.), art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 t. j. ze zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej, przeznaczonej do sprzedaży.

§ 1

  1. Oznaczenie nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 1878/30, 1879/30 o łącznej powierzchni 1,2817 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem: KA1P/00037127/1 jako własność Gminy Miedźna.

  1. Opis nieruchomości

Działki niezabudowane położone w Woli przy ul. Międzyrzeckiej obejmują obszar zbliżony do prostokąta.

Działki posiadają dostęp do uzbrojenia. Sieci: wodociągowa i kanalizacyjna – przebiegają po przedmiotowych działkach wzdłuż ul. Międzyrzeckiej, a także wzdłuż południowej granicy działki nr 1879/30 oraz w drodze wewnętrznej po wschodniej części działek, natomiast sieci: energetyczna oraz gazowa przebiegają w drodze wewnętrznej po wschodniej stronie działek.

Przedmiotowe działki są położone na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Podstrefa Tyska.

  1. Przeznaczenie nieruchomości

Na podstawie podjętej w dniu 6 czerwca 2006r. Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XLIII/359/2006 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli, działki nr 1878/30, 1879/30 znajdują się na terenie objętym oznaczeniem 1.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Od dnia podpisania umowy notarialnej.

  1. Cena nieruchomości

Działki nr 1878/30, 1879/30, o łącznej powierzchni 1,2817 ha – 1 345 785,00 zł netto.

Do ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

§ 2

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj do dnia 06.08.2020r.

§ 3

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna na okres 21 dni, publikacji w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.miedzna.pl/ w zakładce gospodarowanie mieniem komunalnym.

§ 4

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, lub telefonicznie 32 211-61-60 wew. 20.

Wykaz wywieszono: 25.06.2020

Wykaz zdjęto:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

15848