Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2018 r. poz. 994), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2018 r., poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.Przeznaczam do dzierżawy część dz. nr 90 o pow. 4m2, obręb 3 miasta Moryń, z przeznaczeniem pod ogródek konsumpcyjny, bez możliwości spożywania alkoholu. Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00062844/6.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
po 14,96 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek Vat, płatny w miesiącach od 1 kwietnia
do 31 października każdego roku kalendarzowego, od 01 listopada do 31 marca każdego
roku kalendarzowego – po 1,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT;
Czynsz płatny w terminach: okres do 10-go każdego miesiąca z góry.
Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok
ubiegły.  Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od
nieruchomości, usuwanie nieczystości stałych.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 2 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

GPS:

52.55649536728877, 16.46875

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Morynia

ID Ogłoszenia:

10985