Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

Działka Nr 82/3

Miejscowość Kozia Góra

Obręb Kozia Góra

Gmina Przywidz

Nr KW GD1G/00001706/9

0,0360 ha Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka drogowa). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 37.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oraz 17.KDW – teren drogi wewnętrznej Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na dojazd do budynków mieszkalnych. Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

za grunt 069 zł. / m2 (netto)

Zgodnie z Zarządzeniem

Nr 63/2016 Wójta Gminy Przywidz z dnia 25.10.2016 r.

Czynsz płatny miesięcznie do 30 każdego miesiąca.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz

Umowa dzierżawy do lat 3 W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskującego o dzierżawę właściciela nieruchomości przyległych.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 31.12.2018 r. do dnia 21.01.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

10232