Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 5
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 5

 

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018 r. poz. 121) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości Sposób zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka Nr  102, 103, 104/5

Miejscowość Przywidz

Obręb Przywidz

Gmina Przywidz

Nr KW     GD1G/00034572/0 – 102, 103

GD1G/00046874/4 – 104/5

 

6,4800 ha

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolami:

02.U – tereny zabudowy usługowej

05.U – tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej

KDW- Tereny dróg wewnętrznych

 

 

Nieruchomość (część 2,35 ha) przeznaczona do dzierżawy na działalność o charakterze sportowo – rekreacyjnym (FOOTGOLF)

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

160,00 zł. netto

 

Czynsz płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Przywidz

 

 

 

Umowa dzierżawy od kwietnia 2019 r. do marca 2024 r.

 

W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskującego o dzierżawę – zgodnie z Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 08.02.2019 r.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 01.03.2019 r. do dnia 21.03.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Marzec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

10817