Wyszukiwarka:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
titleName

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

      Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2019

Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 czerwca 2019 roku

GNiZK.6845.21.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r., nr 60, poz. 1196 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 czerwca 2019r. do dnia 24 czerwca 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

 

lp Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

 

Pow. działki

w ha

 

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Opis nieruchomości

Roczna wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz termin ich wnoszenia

 

Informacje o przeznaczeniu. Termin zagospodarowania nieruchomości.

Uwagi.

1 2 3 4 5 6

7

1

 

Część działki

nr ew. 692

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00022343/4

 

0,0400 ha brak planu

zagospodarowania przestrzennego,w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 692 znajduje się w strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Działka w całości objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Grunt będzie wykorzystywany przez dzierżawcę do utrzymania istniejącej wieży dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz kontenera wraz z infrastrukturą teletechniczną przeznaczonych do pracy w systemie telefonii cyfrowej.

Grunty:

Bi-0,0400 ha

Zgodnie z umową

kwartalna wysokość czynszu z tytułu dzierżawy wynosi: 4.000,00 zł netto

Czynsz dzierżawny płatny jest  kwartalnie z góry do 30 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.                                                                                                                                                      

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres kolejnych

10 lat, tj. do dnia  10.08.2029r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym wykazem można uzyskać w pokoju nr 8 tut. urzędu lub pod nr tel. (63) 26 840 90 wew. 31

 

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 04.06.2019r.

                                  

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Orchowo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Czerwiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Orchowo

ID Ogłoszenia:

11618