Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.

 

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola /Kryta Pływalnia/

 

 1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9,
  43-225 Wola usytuowanego na działce nr 1851/31, obręb Wola, KW 16908.
 2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 56,03 m2
 3. Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy.
 4. Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.
 6. Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 13,00 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 7. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za zużycie mediów oraz podatek od nieruchomości (tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.

 1. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.

Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.

 1. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w dniu 12.04.2019 r. na okres 21 dni.

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Kwiecień, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

ID Ogłoszenia:

11104