Wyszukiwarka:
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
titleName

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

RGP.6840.12.2021

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XXII/188/2020 z dnia 30 marca 2020r.

nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka o numerze ewidencyjnym 1079/21 i powierzchni 0,6442 ha, położona w Świlczy, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Świlcza. Dla przedmiotowej działki, założona została księga wieczysta RZ1Z/00074373/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Kształt działki zwarty, regularny, najbliższe otoczenie stanowią tereny przeznaczone do zabudowy i nieruchomości niezabudowane. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna. Teren w zakresie komunikacyjnym obsługiwany przez publiczne drogi: nr 1333R od strony północnej (działka o numerze ewidencyjnym 1614/2), nr 1386R od strony zachodniej (działka o numerze ewidencyjnym 1080/1) i drogę (działka o numerze ewidencyjnym 1079/40).

Wraz ze sprzedażą nieruchomości jej nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych poszczególnych mediów, polegającą m.in. na prawie wejścia w teren nieruchomości oznaczonej numerem 1079/21 o łącznej pow. 1,5870 ha położonej w Świlczy, celem rozbudowy niezbędnych urządzeń służących do przesyłu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz wykonania przyłączy do tych urządzeń dla kolejnych odbiorców, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, napraw, konserwacji i modernizacji przewodów i urządzeń.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świlcza
Nr XVII/124/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia MPZP nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna W.
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1961) oraz jego zmianą podjętą uchwałą Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3001 z dnia 9 września 2016r.) działka leży w obszarze oznaczonym na rysunku planu sygnaturą 1PU- zabudowa techniczno-produkcyjna, w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Cena nieruchomości wynosi 599 000,00 zł. netto

Osobom, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości, mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 25-10-2021r.

WÓJT

( – ) mgr inż. Adam Dziedzic

Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza na okres 21 dni, tj. od dnia 04 października 2021r.

Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; 36-072 Świlcza 168, pok. 8, tel. 17-86-70-124 , w pon. godz. od 730 –1730,
wt.-ptk. 7
30 – 1500.

RGP.6840.12.2021

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Świlcza, Kontakt: Świlcza 168, 36-071 Świlcza, Inspektor ochrony danych: iod-kontakt@swilcza.com.pl, Pan Daniel Panek. Cel wykorzystania danych: rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz udzielenie tej informacji. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://bip.swilcza.com.pl/ zakładka „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Świlcza

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Świlcza

ID Ogłoszenia:

21552