Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 60/2019

Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 września 2019 roku

GNiZK.6845.22.2019

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r., nr 60, poz. 1196 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2019r. do dnia 30 września 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

 

lp Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

 

Pow. działki

w ha

 

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Opis nieruchomości Roczna wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz termin ich wnoszenia

 

Informacje o przeznaczeniu. Termin zagospodarowania nieruchomości.

Uwagi.

1 2 3 4 5 6 7
1  

Działka

nr ew. 59

 

miejscowość

Myślątkowo

 

Obręb ewidencyjny

0005 Myślątkowo

 

KW KN1S/00018011/7

 

0,5000 ha brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 59 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIb-0,1000 ha

RIVa–0,1700 ha

RIVb-0,2300 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 460,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat:

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

2  

Działka

 nr ew. 74

 

miejscowość

Myślątkowo

 

Obręb ewidencyjny

0005 Myślątkowo

 

KW KN1S/00018011/7

 

1,0000 ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 74 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz objęta jest w części zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVa-1,0000 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

1.960,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

3  

Działka

 nr ew. 75

 

miejscowość

Myślątkowo

 

Obręb ewidencyjny

0005 Myślątkowo

 

KW KN1S/00040016/5

 

0,5000 ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 75 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz objęta jest w części zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVa-0,1000 ha

RIVb-0,4000 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

450,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

4  

Działka

 nr ew. 164

 

miejscowość

Myślątkowo

 

Obręb ewidencyjny

0005 Myślątkowo

 

KW KN1S/00041659/1

 

0,1300 ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 164 znajduje się w dwóch strefach: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej” „III-Strefa przyrodnicza, tereny zieleni i wód, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

N-0,1000 ha

RIVb-0,0300 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

17,50 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

5  

Część działki

nr ew. 147/2

 

miejscowość

Różanna  

 

Obręb ewidencyjny

0010 Różanna

 

KW KN1S/00022924/1

 

0,2497ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo, dzierżawiona część działki nr ew. 147/2 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla przedmiotowej części działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVa-0,2497 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 112,37 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

6  

Działka

 nr ew. 66

 

miejscowość

Różanna

 

Obręb ewidencyjny

0010 Różanna

 

KW KN1S/00043327/9

 

5,9871 ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 66 znajduje się w jednej strefie „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIb-1,2855 ha

RIVa-4,7016 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 5.516,94 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 5 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2024r.

7  

Działka

 nr ew. 573

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,8700 ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 573 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIb-0,8700 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

880,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku;

od 01.10.2019r. do 31.08.2020r.

8  

Część działki

nr ew. 813

 

miejscowość

Orchowo  

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

 

0,3500ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 813 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIa-0,2500 ha

RIVa-0,1000 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 340,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Część działki

nr ew. 813

 

miejscowość

Orchowo  

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

 

0,0200ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 813 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVa-0,0200 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

9,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

10  

Część działki

nr ew. 813

 

miejscowość

Orchowo  

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

 

0,0500ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 813 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIa-0,0500 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 25,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

11  

Część działki

nr ew. 813

 

miejscowość

Orchowo  

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

 

0,0600ha  

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 813 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIa-0,0600 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

30,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat;

od 01.10.2019r. do 31.08.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w wysokości wynikającej z umowy. Termin płatności czynszu: do dnia 31 października każdego roku.

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 z zastrzeżeniem art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

 

Zmiana czynszu związana z waloryzacją dokonywana będzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie wymaga formy aneksu do umowy jak również pisemnego powiadamiania dzierżawcy.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym wykazem można uzyskać w pokoju nr 8
tut. urzędu lub pod nr tel. (63) 26 840 90 wew. 31

 

 

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 10.09.2019r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………

 

 

 

Z up. Wójta

/-/ mgr Grzegorz Matkowski

Sekretarz Gminy

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Orchowo

ID Ogłoszenia:

12618