Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 1041/4, położona przy ul. Dolnej 5
w Łapach, została przeznaczona do sprzedaży.

Adres nieruchomości

Łapy, ul. Dolna 5

Oznaczenie nieruchomości
w księdze wieczystej
i w ewidencji gruntów

Nr księgi wieczystej

BI1B/00014438/8

Nr działki ewidencyjnej

1041/4

Obręb

Łapy I

Rodzaj prawa

Prawo własności

Powierzchnia działki [m2]

705

Opis nieruchomości

Działka zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym.

Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości

88 400 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku nie złożenia wniosku przez osoby uprawnione do skorzystania z pierwszeństwa nabyciu po upływie terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 21 dni tj. od dnia 28.12.2018 r. do dnia 17.01.2019 r.

Łapy, 28.12.2018 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łapy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łapy

ID Ogłoszenia:

10228