Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej

Przywidz, dnia 03.09.2019 r.

 

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.09.2015 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 03.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

 

L.p. Nr ew. działki Powierzchnia Miejscowość Nr KW Cena wywoławcza brutto Wadium Minimalna wysokość postąpienia
m2
1. 59/1 3543 POMLEWO GD1G/00046291/3 234 900,00 23 500,00 2 000,00

 

I . OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

 

Nieruchomość – dz. 59/1 – położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, uchwalonego Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24 kwietnia 2019 roku i znajduje się w obszarze strefy funkcyjnej 1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Na terenie ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi wojewódzkiej 221 – ul. Gdańskiej, od drogi gminnej – ul. Wiejskiej i użytku gruntowego N.

W południowo-zachodnim fragmencie działki ustalono lokalizację zieleni izolacyjnej.

 

  1. Stan techniczno – użytkowy:

 A. Działka

Nr 59/1
Obszar 3 543 m2
Kształt Czworokąt.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej 221 – ul. Gdańskiej i drogi gminnej – ul. Wiejskiej
Nawierzchnia drogi publicznej  

Droga wojewódzka – utwardzona

 

Droga gminna – nieutwardzona

 

Sąsiedztwo

 

Zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę produkcyjną i usługową

B. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość 59/1 posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie – sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej
Kanalizacyjne Nie – sieć kanalizacyjna w ul. Wiejskiej
Energetyczne Nie – sieć elektroenergetyczna w ul. Wiejskiej
Gazowe Nie

 

C. Stan zagospodarowania

59/1  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta trawą, krzewami i drzewami, w południowo – zachodnim fragmencie działki fragment zbiornika wodnego

 

II. Działki nie są obciążone i są wolne od praw osób trzecich.

III. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg na ww. działki odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

Data przetargu Godzina przetargu Nr działki Położenie Data wpłaty wadium
08.10.2019 r. 1030 59/1 POMLEWO 03.10.2019 r.

IV. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie
wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpłaty wadium” dla danej działki.
Konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

V. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę ( po
uwzględnieniu wadium) w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia (pisemnie bądź informacji telefonicznej) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

VIII. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

IX. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym
poinformuje publicznie.

X. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 92,682 59 93 lub w pokoju nr 15,16 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pomlewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

12563