Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej

Przywidz, dnia 02.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.09.2015 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

 WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 02.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

 

 

Lp.

 

Nr ew. działki

 

Powierzchnia

 

Miejscowość

 

  Nr

    KW

Cena wywoławcza brutto  

 

Wadium

 

 

Minimalna wysokość postąpienia

 

m2 zł. zł. zł.
1. 31 1 377 SUCHA HUTA GD1G/00046222/9 33 000,00 3 300,00 350,00

 

I . OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1,Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako:

Tereny rolne, dodatkowo działka znajduje się w obszarze Natura 2000 SOO „Guzy”.

Dla działki nr 31 Wójt Gminy Przywidz dnia 6 czerwca 2017 roku wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

2.Stan techniczno – użytkowy:

 Działka

 

Nr 31
Obszar

 

1377 m2
Kształt Regularny czworokąta.
Rzeźba terenu Pofałdowana
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej ul. Bystrzyckiej dz. nr 15

 

Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, tereny rolnicze. Sklep spożywczy i Kościół Rzymsko-Katolicki około 450 metrów.

 Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

 

Nieruchomość posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie (w drodze)
Kanalizacyjne Nie (w drodze)
Energetyczne Nie (w drodze)
Gazowe Nie

Stan zagospodarowania

Działka nr 31 jest nieogrodzona porośnięta trawą i krzewami. Teren działki pofałdowany, część działki porośnięta roślinnością porastająca tereny podmokłe.

II. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

III.  Cena wywoławcza działki zawiera podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg na ww. działkę odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

 

Data przetargu Godzina przetargu Nr działki Położenie Data wpłaty wadium
08.10.2019 r. 1000 31 SUCHA HUTA 02.10.2019 r.

IV.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpłaty wadium” dla danej działki.

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr  65833500030112371220000002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

 VUczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę ( po uwzględnieniu wadium) w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia (pisemnie bądź informacji telefonicznej) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej  na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII.  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

VIII. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w  miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI.W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

X. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XI.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.). 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 92, 682 59 93 lub w pokoju nr 15,16 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

                                              

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sucha Huta

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

12535