Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

IRO.6840.9.2019.AS                                                                                                                  Piekoszów, dn. 12.08.2019 r.

Wójt Gminy Piekoszów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr IV/32/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Skałka, gm. Piekoszów, stanowiącej własność Gminy Piekoszów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Nr działki Pow. w [ha] Obręb/
Miejscowość
Własność/Podstawa własności Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
12/12 0,0067 0021 Skałka Gmina Piekoszów
Dec. SPN.IV.7532.230.2018
Dr – drogi Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów grunty znajdują się na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych. 2 500,00 zł brutto

 

12/16 0,0083 0021 Skałka Os. fizyczna
KI1L/00xxxxxx/0
Br-RVI – grunty rolne zabudowane Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów grunty znajdują się na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych. 3 100,00 zł brutto

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości będącej własnością Gminy Piekoszów na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Cel zamiany nieruchomości:       
Uregulowanie przebiegu drogi istniejącej na gruncie ze stanem prawnym nieruchomości oraz stanem w ewidencji gruntów i budynków.

Zamiana nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym, iż wartość zamienianych nieruchomości jest równoważna nie zachodzi konieczności stosowania dopłaty, której wysokość winna być równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym Gmina Piekoszów oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości będącej we własności Gminy Piekoszów po cenie podanej w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 13.08.2019 r. do dnia 02.09.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Piekoszów przy ul. Częstochowskiej 66a, 26-065 Piekoszów, na stronie Gminy Piekoszów http://www.biuletyn.net/ oraz w dzienniku http://www.infopublikator.pl.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Piekoszów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy w Piekoszowie

ID Ogłoszenia:

12374