Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW

OŚM.6840.2.2021.AS Piekoszów, dn. 08.01.2021 r.

Wójt Gminy Piekoszów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz uchwały nr IV/32/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Skałka, gm. Piekoszów, stanowiącej własność Gminy Piekoszów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Nr działki

Pow. w [ha]

Obręb/
Miejscowość

Własność/Podstawa własności

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

12/14

0,0126

Obręb: 0021 Skałka
Miejscowość: Bławatków

Gmina Piekoszów
KI1L/00175248/4

Dr – drogi

Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów grunty znajdują się na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych.

4 750,00 zł brutto

12/18

0,0104

Obręb: 0021 Skałka
Miejscowość: Bławatków

Os. fizyczna
KI1L/000xxxxx/0

Br-RVI – grunty rolne zabudowane

Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów grunty znajdują się na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych.

3 900,00 zł brutto

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości będącej własnością Gminy Piekoszów na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Cel zamiany nieruchomości:
Uregulowanie przebiegu drogi istniejącej na gruncie ze stanem prawnym nieruchomości oraz stanem w ewidencji gruntów i budynków.

Zamiana nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym, iż wartość zamienianych nieruchomości jest równoważna nie zachodzi konieczności stosowania dopłaty, której wysokość winna być równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym Gmina Piekoszów oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości będącej we własności Gminy Piekoszów po cenie podanej w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Piekoszów przy ul. Częstochowskiej 66a, 26-065 Piekoszów, na stronie Gminy Piekoszów http://piekoszow.biuletyn.net/ (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz w dzienniku http://www.infopublikator.pl.

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW
mgr Zbigniew Piątek

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Piekoszów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Styczeń, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy w Piekoszowie

ID Ogłoszenia:

18277