Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony objęty Zarządzeniem Nr 321/21 Burmistrza Knyszyna z dnia 06 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony objęty Zarządzeniem Nr 321/21 Burmistrza Knyszyna z dnia 06 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony

Knyszyn, 06 października 2021 r.

Gk.6840.5.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 06 października 2021 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony objęty Zarządzeniem Nr 321/21 Burmistrza Knyszyna z dnia 06 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony.

 

Zarządzenie nr 321/21

Burmistrza Knyszyna

z dnia 06 października 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

& 1. Przeznacza się do zawarcia umowy użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie Zamku, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

 

& 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

 

& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 321/21

Burmistrza Knyszyna

z dnia 06 października 2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO ZAWARCIA UMOWY UŻYCZENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY

 

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 7/61 o powierzchni 0,0295 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Br – grunty rolne zabudowane.

Księga wieczysta Nr BI1B/00144062/1 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych)

  1. Opis nieruchomości:

Knyszyn Zamek jest miejscowością w powiecie monieckim położonym w odległości około 30 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miejscowości w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową.

Działka nr 7/61 położona jest w obszarze zwartej zabudowy. Działka nie posiada dostępu do drogi, przylega do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Działka ma nieregularną konfigurację. Zabudowana jest budynkiem zagłębionym w ziemi, łączącym się ścianą piwniczną z blokiem wielorodzinnym nr 11, w którym znajdują się 2 pomieszczenia gospodarcze. Nie są to lokale samodzielne. Znajdują się w nich urządzenia integralnie związane z funkcjonowaniem kotłowni: skład opału o pow. użytkowej 35m2 i węzeł ciepłowniczy o pow. użytkowej 25m2. Na dachu budynku umiejscowiony jest komin stalowy wysokości ok. 20 m i średnicy 0,65 cm oraz metalowy komin wentylacyjny wysokości ok. 7,5 m i średnicy 0,40 cm.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn są to obszary istniejącej, projektowanej i wyznaczonej w planach miejscowych różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień nieuciążliwą zabudową usługową”.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
  4. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
  5. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
  6. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na mocy uchwały Rady Miejskiej W Knyszynie z dnia 27 września 2021 r. nr XXVII/184/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. do czasu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości została przeznaczona do zawarcia umowy użyczenia
  7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: nie dotyczy

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

 

 

Knyszyn, 06 października 2021 r.

 

Zastępca Burmistrza Knyszyna

Krzysztof Chowański

 

Szczegółowe informacje:

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)

Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.

Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70

e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/obwieszczen/

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Knyszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miejski w Knyszynie

ID Ogłoszenia:

21583