Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

GN.6840.1.8.2015                                                                                                                                                                    Bochnia, dnia 31.07.2019 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH

DO  ZBYCIA  W  DRODZE  DAROWIZNY  NA  RZECZ  GMINY  MIASTA  BOCHNIA

 

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Bochnia,z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Wykaz dotyczy działek ewidencyjnych:

  1. działka ew. nr 3686/1   o pow. 0,0238 ha
  2. działka ew. nr 3572/1   o pow. 0,0783 ha
  3. działka ew. nr 7139/13 o pow. 0,0072 ha
  4. działka ew. nr 7139/14 o pow. 0,0122 ha

objętych księgą wieczystą nr TR1O/00095024/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych symbolem:

działka nr 3686/1:

-tereny zieleni urządzonej „ZU”

-tereny tras komunikacyjnych „KDL”

działka nr 3572/1:

-tereny dróg-droga publiczna trasy dojazdowej „3KDD”

działka nr 7139/13:

-tereny dróg publicznych, ulice lokalne „12KDL, 2KDL”

działka nr 7139/14:

-tereny zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym „5ZU”

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu    w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl  i infoinwestycje.pl

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bochnia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Bochni

ID Ogłoszenia:

12261