Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż ul.Topolowa, Zbąszynek
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż ul.Topolowa, Zbąszynek

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę,

że przeznacza do sprzedaży

nieruchomość gruntową niezabudowaną będącą własnością Gminy Zbąszynek,

w Zbąszynku przy ul. Topolowej,

oznaczoną  geodezyjnie  nr działki 945/1 o pow. 19 m2.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028935/4.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN”  – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości 3.600,00   /słownie: złotych trzy tysiące sześćset /.        

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz.U. Z 2018r. poz. 2174 ze zmianami) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z  2018r. poz. 2204 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków: 

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 26 maja 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Przetargi”.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Topolowa, Zbąszynek

GPS:

50.92399917156769, 23.1484375

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11084