Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w użyczenie
titleName

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 62/2020

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 07.09.2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, oznaczonej nr ewidencyjnym 143 o pow. 0,1292 ha, położonej w obrębie miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, stanowiącej własność Gminy Janowiec, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00050429/3, przeznaczonej w części o pow. 0,168 m2 do oddania w użyczenie na rzecz Fibee I Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo na cele budowy i eksploatacji światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, na czas określony do 20 lat.

 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowi załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.

 2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia

Nr 62/2020 Wójta Gminy Janowiec

z dnia 07.09.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w użyczenie

 1. Adres

Nieruchomości

Gmina Janowiec, 24-123 Janowiec
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 143 o pow. 0,1292 ha, położona w obrębie miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, stanowiąca własność Gminy Janowiec, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00050429/3

 1. Opis nieruchomości

Część nieruchomości o pow. 0,168 m2 do oddania w użyczenie na rzecz Fibee I Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo na cele budowy i eksploatacji światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, na czas określony do 20 lat

 1. Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 143 znajduje się w terenach usług publicznych określonych na rysunku planu symbolem 16UP

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Część nieruchomości o pow. 0,168 m2 do oddania w użyczenie na rzecz Fibee I Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo na cele budowy i eksploatacji światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, na czas określony do 20 lat

 1. Cena nieruchomości
Nie dotyczy
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Nie dotyczy
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy
 1. Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy
 1. Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy
 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Część nieruchomości o pow. 0,168 m2 do oddania w użyczenie na rzecz Fibee I Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo na cele budowy i eksploatacji światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, na czas określony do 20 lat

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
Nie dotyczy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 07.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.

Wójt Gminy Janowiec

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Janowiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Wrzesień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Janowiec

ID Ogłoszenia:

16860