Wyszukiwarka:
WYKAZ  nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz
titleName

WYKAZ  nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Wieprz, dnia 08 marca 2019 roku

 

Wójt Gminy Wieprz

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

 

Lp. Położenie

nr działki

nr KW

Powierzchnia przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

 sposób zagospodarowania

 

Okres dzierżawy
1. Frydrychowice, część nieruchomości składająca się z działek nr  2440/8 i 2538/10

KR1W/00056995/8

 

 

 

 

5185 m2

1MU.1

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

1KDZ.3 – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej

1KDL.11 – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej

 

działki nr 2440/8  i 2538/10 położone  we Frydrychowicach, niezabudowane   z przeznaczeniem wyłącznie pod uprawy polowe, w tym połowę areału ma stanowić użytek zielony – łąka lub pastwisko

grunty orne o klasie R III b

3 lata
2. Gierałtowice, część nieruchomości składająca się z działki nr  1082/6

KR1W/00092291/7

 

 

 

5124 m2

2MU.16 –

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

2ZE.1 – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych

działka nr 1082/6 położona         w Gierałtowicach, niezabudowana   z przeznaczeniem wyłącznie pod uprawy polowe

grunty orne o klasie R IVa

grunty rolne zabudowane            Br-PsIV

grunty zadrzewione  Lz

3 lata

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz., minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

  • działalność rolniczą do 1 ha 0,03 zł x 1,035 x 1,021 x 1,01 x 1,025 x 1,042 x 1,035 x 1,026 x 1,043 x 1,037 x 1,009 x 1,000 x 0,991 x 0,994 x 1,02 za 1 m2 (gdzie 1,035 – to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2004, 1,021– za rok 2005, 1,01 – za rok 2006, 1,025 –  za rok 2007,  1,042 – za rok 2008 1,035 – za rok 2009, 1,026 – za rok 2010, 1,043 – za rok 2011,  1,037 – za rok 2012, 1,009 – za rok 2013, 1,000 za 2014, 0,991 – za 2015, 0,994 – za rok 2016, 1,02 – za rok 2017 oraz 1,016 – za rok 2018) powierzchni rocznie (netto)  + VAT 23%   + podatek od nieruchomości.

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:  ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 08 marca 2019 roku do dnia 29 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

 

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz,

pokój nr 3, tel. 33 8755118 wew. 26.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Frydrychowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Marzec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Wieprz

ID Ogłoszenia:

10776