Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego położonej w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 32 przeznaczonej do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego położonej w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 32 przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

Nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego położonej
w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 32 przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

         o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Opis ogólny gruntu

Działka numer 325/15 o pow. 0,1565 ha położona jest w Sulechowie przy ulicy Aleja Niepodległości 32. Teren działki jest uzbrojony w podziemne przewody sieci urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej w pełnym zakresie bez CO zdalaczynnego. Budynek jest ogrzewany z kotłowni szpitalnej.

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta, jest położona w narożniku skrzyżowania między ul. Al. Niepodległości z ul. Zwycięstwa. Od strony ul. Niepodległości na granicy nieruchomości usytuowane jest częściowo ogrodzenie trwałe betonowej z siatki metalowej z nieogrodzonym wjazdem na teren nieruchomości i dalej przez otwarty przejazd w parterze budynku na zaplecze (podwórze) budynku oraz posiada takie ogrodzenie od strony ul. Zwycięstwa.
Z pozostałych stron nie jest ogrodzona. Od strony południowej nieruchomość stanowi ciąg zabudowy zwartej z przebiegających po ścianach nośnych budynku. Teren działki pod budynkiem od strony Al. Niepodległości jest urządzony jako zieleń, chodniki i droga dojazdowa do budynku. Wewnętrzny plac manewrowy
i postojowy usytuowany na zapleczu budynku posiada nawierzchnie z kostki granitowej. Kształt działki w miarę zbliżony do prostokąta. Dojazd i dostępność bardzo dobra bezpośrednio z ulic miejskich jakimi są ulice Aleja Niepodległości i Zwycięstwa.

    

Opis ogólny budynku

Budynek użytkowy, wykonany jako obiekt dwubryłowy w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowej.  Obiekt w przeważającej części podpiwniczony (brak podpiwniczenia pod przejazdem bramowym). Zasadniczą bryłę budynku stanowi budynek murowany z roku 1930 jako trzykondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem i łamanym czterospadowym dachem konstrukcji drewnianej, do którego w latach sześćdziesiątych minionego stulecia dobudowano trzykondygnacyjną część budynku, niepodpiwniczonego z dachem płaskim.

   W budynku nie prowadzono na bieżąco gospodarki remontowej. W całym budynku należy wymienić stolarkę drzwiową, przeprowadzić remont kapitalny instalacji wodociągowej i elektrycznej, a przede wszystkim wymienić piony  kanalizacyjne. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Budynek są zasilany z jednego węzła c.o., wodnego i elektroenergetycznego. Węzły znajdują się we władaniu SP ZOZ w Sulechowie, są przewidziane do likwidacji, dlatego zajdzie potrzeba wykonania samodzielnych obwodów i założenia mierników na koszt nabywcy. Stan techniczny budynku określono jako niezadawalający.

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Numer działki Powierzchnia działki

 

 

Opis nieruchomości 

Cena nieruchomości Forma sprzedaży
 

1.

 

 

Sulechów

Aleja Niepodległości 32

 

325/15

 

 

 

0,1565 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym w zabudowie zwartej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów uchwalone przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.189.2016 z dnia 16 lutego 2016 r. ze zm. Nie przewiduje na tym obszarze konieczności sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z w/w studium nieruchomość to teren o funkcji usługowej, obszar zabudowany do adaptacji, oznaczony na rysunku studium symbolem U.6.W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Bi-inne tereny zabudowane.

Księga wieczysta ZG2S/00007174/5

1 520 000,00 zł

(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)  należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

Obecnie nieruchomość znajduje się w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Umowa użytkowania zostanie rozwiązana z dniem przeprowadzonego ze skutkiem pozytywnym przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 Przedmiotowy budynek nie posiada  świadectwa charakterystyki energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 213 ze zm.).

 Nieruchomość położona jest na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sulechowa, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 58 i nr 2164.

 Budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 20.11.2020 r. na okres 21 dni tj. od dnia 20.11.2020 r. do dnia 11.12.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie elektronicznej Infopublikator.pl. spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

Zielona Góra, dnia 20.11.2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

al.Niepodległości, Sulechów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

17828