Wyszukiwarka:
WYKAZ przeznaczonego do sprzedaży przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wilkanowo gmina Świdnica
titleName

WYKAZ przeznaczonego do sprzedaży przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wilkanowo gmina Świdnica

Starosta Zielonogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza

WYKAZ

przeznaczonego do sprzedaży przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wilkanowo gmina Świdnica, stanowiącej własność Gminy Świdnica,

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.)

Lp.

Położenie

Numer

działki

Pow.

działki

Opis nieruchomości Starosta

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(brutto, w tym

23% VAT)

Forma sprzedaży

1.

obręb Wilkanowo

gmina Świdnica

511

0,0416 ha

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Świdnica będąca w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.

Działka niezabudowana, położona na terenach budowlanych w strefie pośredniej wsi Wilkanowo na skrzyżowaniu głównych dróg i ulic. Działka stanowi nieforemny wąski wielobok gruntu usytuowany przy narożniku ulic osiedlowych. W centralnej części działki usytuowany jest betonowy słup podporowy napowietrznej linii 15 kV. Z uwagi na przebiegającą przez działkę napowietrzną linię średniego napięcia 15kV i posadowionym na niej słupem podporowym tej linii obciążona jest z mocy prawa służebnością przesyłu. Teren działki częściowo porośnięty samosiewem drzew i krzewów oraz trawy. Teren uzbrojony jest w podziemne i napowietrzne sieci urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej z wyjątkiem OC zdalaczynnego. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy

w Świdnicy Nr XXXI/181/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi towarzyszące oraz budownictwo socjalne.

W ewidencji gruntów budynków działka oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Księga wieczysta Nr ZG1E/00060279/0.

8 241,00 zł

(słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)

Przetarg ustny nieograniczony

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) należy

składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 16.09.2020 r. na okres 21 dni tj. od dnia 16.09.2020 r. do dnia 07.10. 2020 r.

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 16.09.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zielona Góra

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

16975