Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31.07.2019r.

 

WYKAZ

WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 

Poz. Nieruchomość ozn.  KW Numer geod. działki Pow. łaczna (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie   w planie zagosp.przestrz

i sposób zagosp.

Forma sprzedaży Cena

(netto-zł)

Termin zapłaty Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Krotoszyce

KW Nr LE1L/00044836/5 prowadzona przez Wydział Ksiag Wieczystych  Sądu    Rejonowego                w Legnicy

556 0,03 Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum wsi w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej, na terenie lekko pochyłym. Działka stanowi płynący ciek wodny                i posiada  kształt w formie wąskiego pasa gruntu- funkcjonalna dla  celu określonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działka 556 powiązana jest funkcjonalnie z działką nr 375/1                     i 375/2  obręb Wilczyce stanowiące własność osoby fizycznej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

 

Działka nie posiada aktualnego  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwała Nr XII/185/2016 Rady Gminy  Krotoszyce          z dnia 29 kwietnia 2016r. o zmianie studium uwarunkowań                 i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Krotoszyce działka zlokalizowana jest na terenie opisanym jako ciek wodny, obszar rozwoju zabudowy, strefa ochrony konserwatorskiej OW- obserwacji archeologicznej.

Działka  nie jest położona na obszarze, dla którego Gmina Krotoszyce uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Krotoszyce na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą nr XVIII/126/2017 z dnia 18 stycznia 2017r.

Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi

W- 0,03 ha.

W trybie przetargu ustnego ograniczonego. 4.919,00 zł

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest      z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT.

Cena sprzedaży uzyskana         w przetargu winna być     wpłacona           w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości jej rzeczywiste i funkcjonalne powiązanie        z dz. nr 375/1 i 375/2 obręb Wilczyce, bez możliwości  zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości,  przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej.

W przedmiocie sprzedaży działki nr 556 obręb Wilczyce Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem nr WR.ZUW.1.053.20.2019.AS z dnia 08.04.2019R. nie widzi żadnych przeciwwskazań do jej trwałego rozdysponowania z zastrzeżeniem przepisów ustawy z  dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r., poz.2268 ze zm.)  w szczególności art.192,          art. 191 ust.1, art.205,      art. 389 pkt.6    w nawiązaniu do art. 17 ust.1 pkt. 4.

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 31.07.2019r. do dnia  12.09.2019r.  Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce oraz www.bip.krotoszyce.pl na okres 21 dni od dnia 31 lipca 2019r. do dnia 21 sierpnia 2019r. Dodatkowo wykaz został opublikowany w dzienniku internetowym infopublikator.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krotoszycach pod nr tel. 76 88-78-421

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krotoszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krotoszyce

ID Ogłoszenia:

12237