Wyszukiwarka:
Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego
titleName

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

OGŁOSZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.                   z 2018 r., poz. 2204 z późń. zm.) ogłaszam, że z zasobu Skarbu Państwa przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu publicznego, niżej wyszczególnione nieruchomości:

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

Numer ewiden-cyjny

działki

 

 

 

 

 

Pow. w

 ha

 

Nr księgi wieczy- stej

 

Położenie

 

Opis

 nie-

ruchomości

 

 

Prze-

znaczenie

 w

 planie

 

Rodzaj

 zbycia

 

Cena nieruchomości

 

 (PLN)

 

Sposób zagospo-darowania

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-stwo

 

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232

 

 

 

 

 

 

 

0,1825

 

 

 

 

 

 

 

PT1T/00076366/5

 

 

 

 

 

powiat tomaszowski;

miasto Tomaszów Mazowiecki;

ul. Św. Antoniego 24

 

 

 

 

nieruchomość

gruntowa zabudowana, zagospodarowana. Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek biurowy oraz budynki gospodarcze

 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą Nr LI/445/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zat. Studium uwarunkowań                 i kierunków zagosp. przestrzennego miasta – tereny zabudowy śródmiejskiej                 i wielorodzinnej MŚ/MW

 

 

 

 

 

zbycie               w trybie przetargu ustnego nieograni-czonego

 

 

 

cena wywoławcza wynosi 1 800 000 zł, słownie  jeden milion osiemset tysięcy złotych

wadium – 10% ceny wywoławczej tj. 180 000 zł

 

 

 

 

przewidywany sposób użytkowania i zagospodarowania terenu – pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe

 

 

 

 

6 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia

zwalnia się z wniesienia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej

Polskiej, jeżeli osoby

te zgłoszą

w ustalonym terminie uczestnictwo                  w przetargu i przedstawią wymagane w tym

zakresie dokumenty

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

św.Antoniego 24, Tomaszów Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ID Ogłoszenia:

11646