Wyszukiwarka:
X nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłukach
titleName

X nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłukach

Pasym, dnia 28.12.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza X nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłukach, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Miłuki jako działki:

 • nr 1/22 o pow. 1499 m2 – cena wywoławcza wynosi 110.723,-zł,

 • nr 1/23 o pow. 1553 m2 – cena wywoławcza wynosi 114.642,-zł,

 • nr 1/24 o pow. 1113 m2 – cena wywoławcza wynosi 82.161,-zł,

 • nr 1/25 o pow. 2619 m2 – cena wywoławcza wynosi 193.333,-zł,

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Dla działek urządzone są księgi wieczyste Kw Nr OL1S/00013478/1 i Nr OL1S/00061611/7 w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Działki położone są na obszarze zabudowy rekreacyjnej w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego i jeziora Kalwa. Od strony północnej graniczą bezpośrednio z lasem. Od linii brzegowej jeziora Kalwa dzieli je około 40-80 mb. Na działkach rosną samosiewy drzew sosny oraz brzozy w wieku około 25 lat. Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości brak jest obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla każdej z działek ustalone zostały decyzją warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działka nr 1/22 obciążona została służebnością przesyłu polegającą na udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci kabla energetycznego nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego oraz każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji, przebudowy i innych czynności związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Służebność ustanowiona na rzecz ENERGA–OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę powiatu Szczycieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.09.2019 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 04.11.2019 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 07.02.2020 r. Czwarty przetarg odbył się w dniu 27.03.2020 r. Piąty przetarg odbył się w dniu 19.05.2020 r. Szósty przetarg odbył się w dniu 25.06.2020 r. Siódmy przetarg odbył się w dniu 11.08.2020 r. Ósmy przetarg odbył się w dniu 16.09.2020 r. Dziewiąty przetarg odbył się w dniu 04.11.2020 r.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 08.02.2021 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 12:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 01.02.2021 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 01.02.2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium,

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

 • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,

 • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu , sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis


…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

Pasym, dnia 12.01.2017

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pasym

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

18177