Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492))

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 1436/8 i Nr 1437/8, łącznie stanowiące jedną całość, o pow. 0,9128ha, położona w miejscowości Skaryszew, przy ul. B. Piaseckiego

Wartość nieruchomości: 117 700 zł

a. Dla działek Nr 1436/8 i Nr 1437/8, razem stanowiących jedną całość, o łącznej pow. 0,9128ha, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radomiu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr RA1R/00049388/2

b. Nieruchomość zlokalizowana przy ul. B. Piaseckiego w Skaryszewie, posiada bezpośredni dostęp z w/w ulicy o nawierzchni asfaltowej.

c. Działka posiada dostęp do sieci elektro – energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej
i gazowej.

d. Nieruchomość płaska, bez zróżnicowań poziomów, w kształcie trapezu o szerokości ok. 81m i długości od strony zachodniej przylegającej do drogi ok. 102m i od strony wschodniej ok. 120m.

e. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka zlokalizowana jest na terenach produkcyjno – usługowych.

 

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492), że przysługuje im prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania z powyższego prawa należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w Skaryszewie przy ul. J. Słowackiego 6 (pok. 2a), w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, na okres 21 dni, tj. 17.05.2019r. do 6.06.2019r. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie – pokój Nr 2a, tel. 48 610 30 89 wew. 116.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skaryszew

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ID Ogłoszenia:

11342