Wyszukiwarka:
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 131/2018
titleName

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 131/2018

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 131/2018

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 139/6 o pow. 22 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037153/7.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona pod ustawienie tymczasowego garażu blaszanego.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz- 74,80. ( słownie: siedemdziesiąt cztery 80/100 ) plus obowiązujący podatek VAT.

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2018 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2.Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 19 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

10193