Wyszukiwarka:
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 132 / 2018
titleName

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 132 / 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 132 / 2018

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2018r., poz.2204 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 421/5 o pow. 0,9392ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039347/8, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma regularny kształt ( prostokąt). Dojazd do działki dobry – drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVa- 0,0654ha; RIVa-0,0805ha; RV- 0,7933ha.

Informacja o przeznaczeniu – Dzierżawa gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu. Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat – wysokość czynszu – 197,23 zł rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz zawarty w 2018 r. płatny w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni .

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§ 3. Po terminie wywieszenia wykazu na nieruchomość zostanie ogłoszony przetarg.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 19 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

10192