Wyszukiwarka:
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 133 /2018
titleName

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 133 /2018

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 133 /2018

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2018 r. poz. 994 ze zm ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 184/40 o pow. 36 m², położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona pod składowanie drewna .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz – 92,52 zł. ( słownie: dziewięćdziesiąt dwa 52/00 pln ) plus obowiązujący podatek VAT.

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2018 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 184/40 o pow. 21 m² położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz – 2,08 zł. ( słownie: dwa 08/100 pln ).

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2018 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3.Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 21 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

MORYN

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Morynia

ID Ogłoszenia:

10206