Wyszukiwarka:
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2020
titleName

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2020

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2020

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 1/24 o pow. 4m², położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00025812/2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

miesięczny czynsz – 15,32 zł (słownie: piętnaście 32/100) plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny w terminie do 10 każdego miesiąca.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Moryniu, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Moryń, stronach internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu:

od 13 maja 2020 r. do 3 czerwca 2020 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

15164