Wyszukiwarka:
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/2020
titleName

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/2020

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/2020

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

część działki niezabudowanej nr 222 o pow. 607,50m2 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz- 62,57 zł. ( słownie: sześćdziesiąt dwa złote 57/100).

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2020 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, stronach internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 21 maja 2020 r. do 11 czerwca 2020 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Maj, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

15239