Wyszukiwarka:
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78 / 2019 BURMISTRZA MORYNIA
titleName

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78 / 2019 BURMISTRZA MORYNIA

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78 / 2019
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j. t. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. j.t. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 265,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/0003631/8.

Informacja o przeznaczeniu – ustawienie 12 szt. tymczasowych garaży blaszanych, na okres do 3 lat w tym: 9 szt. garaży o pow. 22,50 m2 każdy, 1szt. o pow. 20,10 m2 , 1 szt. o pow. 19,50 m2, 1 szt. o pow. 23,40 m2.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz – 3,45 zł/m2 plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%), płatny w terminie: za 2019r. w terminie do 31 września 2019 r., za pozostały okres do 31marca każdego roku kalendarzowego. Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do ilości dni dzierżawy.
Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS za rok ubiegły.
Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 187 o powierzchni 200 m², położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00006961/2.
Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
roczny czynsz – 20,14 zł plus obowiązujący podatek Vat. Czynsz płatny w terminach: za 2019 r. w terminie 31 września 2019 r., za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku doilości dni dzierżawy.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez
GUS za rok ubiegły.
Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od
nieruchomości.

§ 3. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 181 o powierzchni 73 m² położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00025816/0
Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
roczny czynsz – 7,35 zł plus obowiązujący podatek Vat. Czynsz płatny w terminach: za 2019 r. w terminie 31 września 2019 r., za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do
ilości dni dzierżawy.
Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez
GUS za rok ubiegły.
Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od
nieruchomości.

§ 4. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 194/6 o powierzchni 357 m² położonej w obrębie Nowe Objezierze, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00039354/4
Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
roczny czynsz – 35,95 zł plus obowiązujący podatek Vat. Czynsz płatny w terminach: za 2019 r. w terminie 31 września 2019 r., za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do
ilości dni dzierżawy.
Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez
GUS za rok ubiegły.
Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od
nieruchomości.

§ 5. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 120/1 o powierzchni 103 m² położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW NR SZ1Y/00043279/5.
Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
roczny czynsz – 10,37 zł plus obowiązujący podatek Vat. Czynsz płatny w terminach: za 2019 r. w terminie 31 września 2019 r., za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do
ilości dni dzierżawy.
Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez
GUS za rok ubiegły.
Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od
nieruchomości.

§ 6. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl

§ 7. Termin wywieszenia wykazu: od 2 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Sierpień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

12263