Wyszukiwarka:
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  80/2019
titleName

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  80/2019

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  80/2019

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                       (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

  • 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 24/3 o pow. 85m2, położonej w obrębie Witnica, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00040717/7.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres 1 roku, pod 6 miejsc parkingowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz- 182,75 zł.(słownie: sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny w terminach: za 2019 r.                   w terminie do 31 września 2019 r., za pozostały okres do 31 marca 2020 r.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

nieruchomości.

 

  • 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

 

  • 3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

 

  • 4. Termin wywieszenia wykazu:

od 22 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r.

 

  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Sierpień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

12455