Wyszukiwarka:
ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM ogłasza
titleName

ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM ogłasza

ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Opolu Lubelskim

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości niezabudowanej określonej w ewidencji gruntów dla obrębu 03-Opole Lubelskie jako działka nr 424/3 o powierzchni 718 m2, o wartości rynkowej 30 900,00 PLN, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LU1O/00072942/4.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie zatwierdzonym uchwałą nr X/92/2004 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 48, poz. 985) działka przeznaczona jest pod usługi komercyjne oraz pod projektowaną drogę K(P)Z. Natomiast uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie – w granicach administracyjnych miasta Opole Lubelskie dopuszcza zmianę kategorii drogi na gminną lokalną. Od terenów przeznaczonych pod planowaną zabudowę, brak możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o VAT. W związku z tym cena sprzedaży zostanie powiększona o obowiązujący VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Cena wywoławcza i wadium przetargowe wynoszą:

Cena wywoławcza – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), a wadium 5 000,00 PLN;

Uzyskana w wyniku przetargu cena nieruchomości gruntowych stanowi cenę sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Należność z tytułu sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 30 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „wadium – działka nr 424/3

Termin wpłacenia wadium upływa 10 czerwca 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.

Pisemną ofertę określającą:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup działki nr 424/3” w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, holl na parterze budynku, do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 1400. Wraz z kopertą należy złożyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 14 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, pok. 301. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert, jeżeli przynajmniej jedna oferta zostanie zakwalifikowana do niejawnej części przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o sprzedaży nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok. 312, tel. (0-81) 827-61-22, stronie internetowej www.opole.lublin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl).

Niniejsza sprzedaż jest realizowana w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2005r. Nr 97, poz. 1895 z póz. zm.) w związku z uchwałą Nr VI/31/2019 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 03-Opole Lubelskie – Miasto oraz Uchwałą Nr 44/2019 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w zasobie Powiatu Opolskiego.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Opole Lubelskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

ID Ogłoszenia:

11298