Wyszukiwarka:
Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu
titleName

Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu

Powiat Otwocki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Komunardów 10, 05 – 402 Otwock
tel. 0-22 788-15-34 wew. 361
               

www.powiat-otwocki.pl  

nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

 

 Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 1754m2 z obr. 5  wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 z obr. 5- stanowiącej drogę wewnętrzną.

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi księgę wieczysta o numerze WA1O/00076022/9.

            Działka ew. nr 13/9 z obr. 5 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej może być on jedynie zapewniony po działce ew. nr 13/11 z obr. 5 stanowiącej drogę wewnętrzną, której udział powinien być zbyty na rzecz nabywcy działki ew. nr 13/9  zgodnie z decyzją z dnia 20.12.2012 r. Prezydenta Miasta Otwocka nr 481/12 znak: WGGR.6831.50.2012.JC.

            Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału dz. ew. nr 13/2 o powierzchni 1,7646 ha z obr. 5 w Otwocku zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Otwocka nr 481/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. znak WGGR.6831.50.2012.JC.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony uchwałą Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczegółowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące dz. ew. nr 13/9 i 13/11 z obrębu 5 w Otwocku określają ją jako położoną na terenie oznaczonym symbolem U – tereny usługowe na których dopuszcza się funkcje związane z oświatą, wychowaniem, ochroną zdrowia, kulturą i wypoczynkiem, a także dopuszcza budownictwo mieszkaniowe towarzyszące obiektowi usługowemu, pod warunkiem, że buduje go właściciel obiektu usługowego dla zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, a działka uwzględnia minimum 75% powierzchni biologicznie czynnej. Jednocześnie z uwagi na to, że nieruchomość znajduje się w strefie archeologicznej nr V to istnieje obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych.

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – t.j. do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – t.j. do dnia 20 września 2019 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nr ew. działki pow. w m² użytek nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

dz. 13/9

wraz udziałem 1/3 części w działce 13/11  obr. 5 

Otwock

 

 

1754

 

 

 

182

Bp

 

 

 

 

Dr wewnętrzna

WA1O/00076022/9

 

 

 

 

472 320 zł (w tym 23% VAT)

 

 

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony uchwałą Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczegółowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące dz. ew. nr 13/9 i 13/11 z obrębu 5 w Otwocku określają ją jako położoną na terenie oznaczonym symbolem U – tereny usługowe na których dopuszcza się funkcje związane z oświatą, wychowaniem, ochroną zdrowia, kulturą i wypoczynkiem, a także dopuszcza budownictwo mieszkaniowe towarzyszące obiektowi usługowemu, pod warunkiem, że buduje go właściciel obiektu usługowego dla zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, a działka uwzględnia minimum 75% powierzchni biologicznie czynnej. Jednocześnie z uwagi na to, że nieruchomość znajduje się w strefie archeologicznej nr V to istnieje obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych

 

   Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 ( pokój nr 27 ), tel. 788-15-37, 788 – 14 – 65  w. 365.

Ogłoszenie o wykazie zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości oraz na stronach www.infopublikator.pl

                                                                                                             

 

 

wz.Starosty

Krzysztof Kłósek

Wicestarosta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

12344