Wyszukiwarka:
Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży
titleName

Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako działka ew. nr 8/3 o pow. 1943 m2 z obr. 2, uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00039027/3.

Przedmiotowa działka położona jest na terenie Otwocka przy ul. Koszykowej. Kształt działki jest korzystny zbliżony do prostokąta. W ciągu ul. Mickiewicza znajdują się media tj. energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć gazowa w odległości ok 200m -w ul. Zacisznej.

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 10 lipca 2019 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – t.j. do dnia 31 lipca 2019 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nr ew. działki pow. w m² użytek nr księgi wieczystej Cena nieruchomości

(zawiera podatek VAT w wysokości 23%)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
dz. 8/3  

  obr. 2 Otwock

1943

 

 

 

 

Bp

Lzr- R

WA1O/00039027/3 528 900 zł

 

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony uchwałą Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczegółowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące dz. ew. nr 8/3 z obrębu 2 w Otwocku określają ją jako położoną na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo-usługowe położonym poza granicami rezerwatu „Świder” i poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – na rysunku Planu działka ta jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo usługowe których funkcją podstawową jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własnej działki oraz zabudowa wolnostojącymi budynkami użyteczności publicznej. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod usługi wbudowane w budynek mieszkalny nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej całego budynku. Działka ma uwzględnić minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, a maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 10 m od poziomu istniejącego terenu do kalenicy dachu z ustaleniem różnicy poziomów istniejącego terenu i poziomu podłogi parteru budynku, który nie może przekraczać 1m. Wydanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu na koszt inwestora i zaopiniowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu przez gminny organ ochrony  środowiska. Z uwagi na to, że nieruchomość znajduje się w strefie archeologicznej, to istnieje obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 ( pokój nr 20 ), tel. 788-15-34 w. 361 -365.

Ogłoszenie o wykazie zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości oraz na stronach www.infopublikator.pl

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Koszykowa, Otwock

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

11769