Wyszukiwarka:
Zarządzenie Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
titleName

Zarządzenie Burmistrza Ostrowa Lubelskiego

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/19

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego

z dnia 07 stycznia 2019 r.

w  sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność gminy Ostrów Lubelski

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2  oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • Przeznaczyć do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • Ogłosić wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz na stronie internetowej Gminy Ostrów Lubelski  https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie.

 

  • Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                        BURMISTRZ

 

                                                    mgr Józef Gruszczyk

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

10261