Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 113 /2020
titleName

Zarządzenie Nr 113 /2020

Zarządzenie Nr 113 /2020
Burmistrza Morynia

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży następującą nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń: Działka nr 495 o pow. – 1520 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną, zieleni urządzonej o charakterze parkowym i kompleksu sportowego, ze średnim dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej i stadion sportowy, od południa tereny zabudowy jednorodzinnej, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest średnia, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki średni, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, stanowiąca na chwilę obecną nieurządzoną drogę o nawierzchni gruntowej, zapewniająca dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej, Pojedyncze działki w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zostały już zabudowane domami jednorodzinnymi wolnostojącym, cześć została wydzielona i jest przeznaczona na sprzedaż. Działka jest w kształcie regularnego pięcioboku, teren płaski, niezagospodarowany o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą w zasięgu częściowego uzbrojenia. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze wewnętrznej przy działce /E,W,Ks,Kd/, przy działce nr 478 jest skrzynka ZK, na działce 477 zaprojektowano podziemną przepompownię ścieków i wód opadowych. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 4.MN. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 zabudowa wolnostojąca maksymalnie 5 budynków,

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%, nie mniej niż 10% powierzchni,

 minimalny procent powierzchni biologicznej – 60%,

 maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje,

 forma architektoniczna nowej zabudowy – zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne,

 dachy symetryczne o nachyleniu połaci 45°,

 minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000m²,

systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

 dostępność drogowa od drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6KDW,

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ciągach komunikacyjnych 6KDW.

Wartość nieruchomości: 72.660,00 zł

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży wraz z udziałami w następujących nieruchomościach,

stanowiących grunty niezabudowane o przeznaczeniu ciąg pieszo – jezdny niepubliczny oraz zieleń urządzona

o charakterze niepublicznym – parkowa:

1/17 w działce nr 497 obręb 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną. Działka jest w kształcie regularnego wieloboku, teren płaski, niezagospodarowany w zasięgu częściowego uzbrojenia.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zieleń urządzona o charakterze niepublicznym – parkowa, oznaczona w jednostce planistycznej jako 5 ZP.

Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

– zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,

– zakaz grodzenia terenu,

– dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawową funkcją

terenu ( ławki, stoliki, wiaty),

– urządzenie zieleni z uwzględnieniem nasadzeń gatunkami rodzimych drzew i krzewów,

– nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

infrastruktury technicznej:

– lokalizacja awaryjnej studni publiczne,

– oświetlenie terenu elektroenergetyczną linią kablową 0,4 KW.

Wartość nieruchomości: 43.860,00 zł

1/17 w działce nr 486, obręb 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną Działka jest w kształcie wąskim i bardzo wydłużonym, typowym dla działek drogowych, z zapewnionym bezpośrednim dojazdem do drogi głównej. Teren płaski, częściowo z lekkim spadkiem, niezagospodarowany, o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga wewnętrzna niepubliczna 6KDW, strefa ruchu uspokojonego. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie występują,

– nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

systemu komunikacji:

– ciąg pieszo jezdny z dopuszczeniem ruchu kołowego do obsługi wydzielonej działki oraz przepompowni ścieków i wód opadowych,

– szerokość w linii rozgraniczenia 10m, długość 480cm, strefa ruchu uspokojonego,

infrastruktury technicznej:

– w linii rozgraniczenia ciągu prowadzi się: sieć wodociągową Ø100, kanalizację sieciową Ø200, kanalizację deszczową Ø300, rurociąg tłoczony ścieków i wód opadowych Ø100, elektroenergetyczną linię kablową 0,4kV, elektroenergetyczną linię kablową 15kV, elektrotechniczną kanalizację kablową.

Przeznaczenie terenu przyjęto zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – droga wewnętrzna niepubliczna.

Wartość nieruchomości: 185.790,00 zł

1/17 w działce nr 476 obręb 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo jezdny nie publiczny 7KP. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie występują,

– nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

systemu komunikacji:

– ciąg pieszo jezdny z dopuszczeniem ruchu kołowego do obsługi wydzielonej działki oraz przepompowni ścieków i wód opadowych,

– szerokość w linii rozgraniczenia 5m, długość 40cm,

infrastruktury technicznej:

– w linii rozgraniczenia ciągu prowadzi się: sieć wodociągową Ø100, kanalizację sanitarną Ø200, kanalizację deszczową Ø300, rurociąg tłoczny ścieków i wód opadowych Ø100, elektroenergetyczną linię kablową 0,4kV.

Wartość nieruchomości: 7190,00 zł.

1/17 w działce nr 496 obręb 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną. Działka jest w kształcie wąskim i wydłużonym, typowym dla działek drogowych, z zapewnionym dojazdem do drogi głównej drogą wewnętrzną. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszy nie publiczny 8KX. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie występują,

– nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

systemu komunikacji:

– ciąg pieszy,

– szerokość w linii rozgraniczenia 5m, długość 70cm,

infrastruktury technicznej:

– w linii rozgraniczenia ciągu prowadzi się elektroenergetyczną linię kablową 0,4kV.

Wartość nieruchomości: 13.030,00 zł.

 

Cena nieruchomości: 87.687,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 10 grudnia 2020 r. .

§ 2. Sprzedaż działek nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie obowiązujący podatek Vat.

§ 3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 29 października 2020 r. do 19 listopada 2020 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

17591