Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 117/2020
titleName

Zarządzenie Nr 117/2020

Zarządzenie Nr 117/2020

Starosty Puławskiego

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 303 o pow. 0,8231 ha, położonej na terenie Gminy Nałęczów, obręb Miasto Nałęczów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 31 grudnia 2030 roku na rzecz Gminy Nałęczów.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 362 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 303 o pow. 0,8231 ha, położonej na terenie Gminy Nałęczów, obręb Miasto Nałęczów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00108075/8, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 31 grudnia 2030 roku na rzecz Gminy Nałęczów.

  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie oraz opublikowany prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

zał. do Zarządzenia Nr 117-2020 Starosty Puławskiego z dn. 31.12.2020 – wersja dostępna cyfrowo

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

18224