Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE NR 125/2020
titleName

ZARZĄDZENIE NR 125/2020

GN.6840.2.2020

GN.ZD.0123.2020

ZARZĄDZENIE NR 125/2020

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 02 września 2020 r.

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej
w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, Obrębie: 0001 – Bystra Krakowska, stanowiącej działkę nr 1073, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą BB1B/00002882/7.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2020 poz. 65 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia
2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1073, położonej w Jednostce Ewidencyjnej Wilkowice, Obrębie: 0001 – Bystra Krakowska,

zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczyć do sprzedania w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Wilkowice, położoną w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, Obrębie: 0001 – Bystra Krakowska, w rejonie ul. Klimczoka, oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr 1073, o powierzchni 0,0108 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą BB1B/00002882/7.

§2

Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość wymienioną w §1, stanowiącej własność Gminy Wilkowice, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 125/2020, z dnia 02 września 2020 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg Ewidencji Gruntów i Budynków

Powierzchnia działki

(ha)

Opis działki

Przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania

Forma przekazania

Cena nieruchomości

1

2

3

4

5

6

7

1.

Dz. nr 1073,

Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice,

Obręb: 0001 Bystra Krakowska,

Księga wieczysta: BB1B/00002882/7.

0,0108

Działka położona w Bystrej w rejonie ul. Klimczoka.

Cechy: niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość stanowi fragment przydomowego ogródka, zagospodarowana jest razem z działkami 1076/2 oraz 1076/3. Sieci infrastruktury technicznej
w zasięgu.

Oznaczenie w EGiB: ŁV – łąki trwałe.

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy:

działka znajduje się w całości na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN 40. Ponadto przedmiotowa działka zlokalizowana jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Zbycie nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2020 poz. 65 z późn. zm.) w drodze bezprzetargowej w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 1076/2 oraz 1076/3.

8 964,00 zł + należny podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 04.09.2020 r.

do dnia 25.09.2020 r.

Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin złożenia wniosku o ich nabycie licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta w drodze określonej w niniejszym wykazie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew. 7.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilkowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Wilkowice

ID Ogłoszenia:

16856