Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Wójta Gminy Przywidz
titleName

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Wójta Gminy Przywidz

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019
Wójta Gminy Przywidz
z dnia 06 marca 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrań Wyborczych w Sołectwach Gminy Przywidz.

na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz załączników Nr 1 do Nr 17 do uchwały Nr XV/115/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Statutów Sołectwom (Rozdział IV § 20 pkt 1) oraz Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/295/2006 Rady Gminy Przywidz z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marszewska Kolonia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 2356) – Rozdział IV § 20 pkt 1

zarządza się, co następuje:

    § 1. Zwołuję Zebrania Wyborcze Sołectw Gminy Przywidz w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 -2024.
§ 2. Zebrania odbędą się w terminach i miejscach opisanych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.
  § 3. Zebrania Wyborcze zostaną przeprowadzone według następującego porządku:
1. Otwarcie Zebrań.
2. Przedstawienie porządku Zebrań.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na wybór Sołtysów i Członków Rad                    Sołeckich.
4. Wybór Sołtysów
 Zgłaszanie kandydatur.
 Prezentacja kandydatów.
 Głosowanie tajne (przeprowadzone na podstawie dokumentacji ewidencji ludności).
 Ogłoszenie wyników z wyboru Sołtysa.
5. Wybory Rad Sołeckich
 Zgłaszanie kandydatur.
 Prezentacja kandydatów.
 Głosowanie tajne.
 Ogłoszenie wyników z wyboru Rady Sołeckiej.
6. Zamknięcie Zebrań Wyborczych.
 § 4. Do prowadzenia Zebrań, o których mowa w § 1 zostanie każdorazowo wyznaczony pracownik Urzędu Gminy            w Przywidzu.
   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Marzec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy w Przywidzu

ID Ogłoszenia:

10780