Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE NR 156/2020
titleName

ZARZĄDZENIE NR 156/2020

GN.6845.6.2020

GN.ZD.0173.2020

ZARZĄDZENIE NR 156/2020

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości stanowiącej część działki nr 400/48 obręb Bystra Śląska.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 65 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wilkowice, położoną w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, obręb: 0002 – Bystra Śląska, stanowiącą część działki nr 400/48, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00125540/6, zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 53 m² oraz powierzchni użytkowej 45,6 m². Zakres najmu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowicach
a także na stronie internetowej tut. Urzędu. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 156/2020 z dnia 06 listopada 2020 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 156/2020 z dnia 06 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Wilkowice

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości
wg Ewidencji Gruntów i Budynków

Powierzchnia działki

(m2)

Opis działki

Przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania

Forma przekazania

Cena opłat
z tytułu najmu nieruchomości

Termin zagospodarowania nieruchomości (okres najmu)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Przedmiotem najmu jest część działki nr 400/48 (zgodnie
z załącznikiem
nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 156/2020 z dnia
06 listopada 2020 r.)

Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice

Obręb: 0002 – Bystra Śląska

Księga wieczysta: BB1B/00125540/6.

Pow. zabudowy – 53 m2

Pow. użytkowa – 45,6 m2

Działka położona w
Bystrej, przy ul. Juliana Fałata.

Cechy: zabudowana budynkiem gospodarczym, o kształcie z prostokąta. Przyłącze energetyczne na nieruchomości.

Oznaczona w EGiB jako użytek B – tereny budowlane. Sąsiadująca z budynkami wielorodzinnymi. Nieruchomość charakteryzuje się dobrym dostępem do obiektów usługowo-handlowych oraz punktów użyteczności publicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej
ul. Juliana Fałata poprzez drogę wewnętrzną.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Wilkowice uchwalonym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą
Nr XLV/451/2010 z dnia 17 września 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 241 poz. 3668 z dnia
15 listopada 2010 r., działka znajduje się częściowo w terenach przeznaczonych dla zabudowy usługowej o charakterze publicznym – UP3. Działka znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 26B-SW.

Oddanie
w najem z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

1 413,60 zł netto + należny podatek VAT/miesiąc zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu oddania w najem – płatne do 25 dnia każdego miesiąca. Stawka ta wzrośnie automatycznie po upływie każdego roku kalendarzowego według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny
w Monitorze Polskim. Powyższa stawka nie zawiera opłat za media oraz podatku od nieruchomości.

Do lat 3.

 

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 18.11.2020 r.

do dnia 08.12.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wilkowicach – pok. 101, I piętro tut. Urzędu,
tel. 33 499-00-77 wew. 7.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilkowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Wilkowice

ID Ogłoszenia:

17812