Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE NR 204/2020
titleName

ZARZĄDZENIE NR 204/2020

ZARZĄDZENIE NR 204/2020

BURMISTRZA KONSNATYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 08 września 2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim,
przy ul. 1 Maja 70 – zaplecze, w obrębie K-15, oznaczonej jako działka nr 58/2,
stanowiąca własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 i art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 782)
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się i podaje do publicznej widomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 70 – zaplecze, w obrębie K-15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/2, o pow. 0,0301 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00061709/2, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim na okres 21 dni od dnia jego wywieszenia, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu, a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. w Infopublikator.pl

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia
3 lipca 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 204/2020

Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dnia 08 września 2020 r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konstantynów Łódzki

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

KW Nr LD1P/00061709/2

Położenie:

Województwo: łódzkie

Powiat: pabianicki

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Ulica: 1 Maja 70

Obręb ewidencyjny: K-15

Działka nr: 58/2

Obszar: 0,0301 ha

Województwo: łódzkie

Powiat: pabianicki

Jednostka ewidencyjna: 100801_1 Konstantynów Łódzki

Obręb: 0015 K-15

Jednostka rejestrowa: G.191

Położenie: 1 Maja 70 Konstantynów Łódzki

Działka nr: 58/2

o pow. 0,0301 ha

Dla działki nr ewidencyjny 58/2 brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/293/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki działka nr 58/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 58/2 ma kształt prostokąta i jest usytuowana na zapleczu ulicy 1 Maja 70. Działka jest niezabudowana, nie posiada dojazdu, nie ma dostępu do mediów, od strony południowej działka jest ogrodzona.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tereny niezabudowane, a przy ul. 1 Maja także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Ulica 1 Maja ma nawierzchnię asfaltową, jest uzbrojona w media – energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

  1. 000,00 zł netto*

*Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.)

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 wrzesnia2020 r. do dnia 29 września 2020 r.

Wyznacza się 6 tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 08 września 2020 r. do dnia 20 października 2020 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284).

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Konstantynów Łódzki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ID Ogłoszenia:

16878