Wyszukiwarka:
Zarządzenie nr 230/20 Burmistrza Knyszyna oraz Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
titleName

Zarządzenie nr 230/20 Burmistrza Knyszyna oraz Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

Knyszyn, 16 listopada 2020 r.

Gk.6845.18.2020

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 230/20  Burmistrza Knyszyna z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

 

Zarządzenie nr 230/20

Burmistrza Knyszyna

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 latNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( U. z 2020 poz. 1990 t.j.) zarządzam, co następuje:

 

&1. Przeznacza się do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie przy ul. Starodwornej, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

 

&2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

 

&3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

 

 Załącznik do Zarządzenia nr 230/20

Burmistrza Knyszyna

z dnia 16 listopada 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT

 

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 2410 o powierzchni 111 m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako Br – grunty orne zabudowane.

Księga wieczysta Nr —- (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych)

  1. Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działka nr 2410 położona jest w obszarze zwartej zabudowy przy ul. Starodwornej, działka położona jest za budynkami mieszkalnymi, część budynku mieszkalnego nr 1535 znajduje się na jej terenie . Działka ma regularną konfigurację w kształcie prostokąta.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn są to obszary istniejącej, projektowanej i wyznaczonej w planach miejscowych różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień nieuciążliwą zabudową usługową”.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: opłata za dzierżawę 111 zł rocznie
  4. Termin wnoszenia opłat: do 31 marca każdego roku kalendarzowego
  5. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
  6. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 3 lat od dnia 01 stycznia 2021 r.
  7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: nie dotyczy

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

 

 

Knyszyn, 16 listopada 2020 r.

 

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Starodworna, Knyszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Knyszynie

ID Ogłoszenia:

17769