Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE NR 253/2020
titleName

ZARZĄDZENIE NR 253/2020

ZARZĄDZENIE NR 253/2020

BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu budynku mieszkalnego jednolokalowego z pozostałymi budynkami niemieszkalnymi oraz gruntem stanowiący własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Uchwały Nr XXII/202/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkami gospodarczymi, położonego w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, przy ulicy Jana Kilińskiego 4, na działce nr 106 na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu i sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:

§1. Przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy budynek mieszkalny jednolokalowy z pozostałymi budynkami niemieszkalnymi oraz gruntem, położony w Konstantynowie Łódzkim, stanowiący własność Gminy Konstantynów Łódzki, szczegółowo opisany w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim na okres 21 dni od dnia jego wywieszenia, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu, a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. w Infopublikator.pl.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 253./2020

Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

Wykaz obejmujący budynek mieszkalny jednolokalowy wraz z budynkami niemieszkalnymi oraz gruntem przeznaczonym
do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości*,
w tym:

  1. budynki mieszkalne
    i niemieszkalne

  2. udział w nieruchomości gruntowej

KW LD1P/00018836/5

Położenie: Konstantynów

Ulica: Kilińskiego 4

Działka nr: 106

Obszar: 0,0433 ha

Województwo: łódzkie

Powiat: pabianicki

Jednostka ewidencyjna: 100801_1 Konstantynów Łódzki

Obręb: 0012 K-12

Jednostka rejestrowa: G.614

Położenie: Jana Kilińskiego 4 Konstantynów Łódzki

Działka nr: 106

o pow. 0,0433 ha

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim nr LIX/590/10 z dnia 28 października 2010 r. jest to teren oznaczony symbolem 6U,MN – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr ewidencyjny 106 ma kształt prostokąta, na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednolokalowy
o pow. użytkowej 53,31 m2 (pow. zabudowy 70 m2) wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni 14 m2. Budynek mieszkalny jednolokalowy wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i wentylacyjną.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi.

136 202,00 zł

  1. 73 811,00 zł

  2. 62 391,00 zł

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 18.11.2020 r. do dnia 09.12. 2020 r.

Wyznacza się 6 tygodniowy termin, licząc o dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 18.11.2020 r. do dnia 30.12. 2020 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/202/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkami gospodarczymi, położonego w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, przy ulicy Jana Kilińskiego 4, na działce nr 106 na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu i sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Konstantynów Łódzki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ID Ogłoszenia:

17785